Klachten

Op alle dienstverlening door Advocaten- en Belastingadvieskantoor Van den Beldt is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.
Bent u ontevreden over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dan legt u uw bezwaren eerst aan mij voor. Dat moet u doen binnen 3 maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven. Een oplossing voor het gerezen probleem zal ik altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen 4 weken na binnenkomst van de klacht.

Mocht ik uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u binnen 12 maanden na mijn schriftelijke reactie een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open als ik uw bezwaren niet binnen 4 weken na indiening schriftelijk heb afgehandeld.

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de commissie. U kunt het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag). Voor meer informatie zie www.degeschillencommissie.nl

download