Wat kost mijn werk?

Vaste prijzen
Als ik voor u aan de slag ga, dan spreek ik liefst zoveel mogelijk vaste prijzen met u af. Op basis van ervaring maak ik een inschatting van de tijd die het mij kost om het werk te doen en doe ik u een prijsopgaaf. Als de zaak meer tijd kost, dan kost u dat niets extra.

Uurtarief
Het is ook mogelijk om een uurtarief af te spreken en dan de gewerkte uren op basis van dat uurtarief te declareren. Ik reken met verschillende uurtarieven, afhankelijk van de aard, omvang en complexiteit van de zaak waar het om gaat.  Sommige zaken zijn spoedeisend, andere zijn juist gebaat bij rustig wikken en wegen.

Om u een indicatie te geven van de uurtarieven die ik hanteer:

  • voeren van procedures: vanaf € 200 exclusief BTW
  • advieswerkzaamheden: vanaf € 150 exclusief BTW
  • administratief werk: vanaf € 75 exclusief BTW.

Tenzij we iets anders afspreken, stuur ik altijd eerst een overzicht van de tijd die ik aan uw zaak heb besteed. Daar doe ik een declaratievoorstel bij. Als u daarmee akkoord gaat, stuur ik u een declaratie.

Hoe blijft u op de hoogte?

Alle schriftelijke communicatie over dossiers/zaken waar ik mee bezig ben verloopt (in beginsel) via e-mail of andere elektronische weg, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u daartegen bezwaar heeft. In dat geval verloopt de schriftelijke communicatie per gewone post.

Ik houd u regelmatig op de hoogte over het verloop van de zaken waar ik mee bezig ben door verstrekking van kopieën van correspondentie en overige relevante stukken.

Wat gebeurt er met dossiers?

Ik hanteer voor dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken) een bewaartermijn van 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na afloop van de bewaartermijn worden de dossiers vernietigd.

Overige kantoorinformatie

Identificatie- en meldplicht
Advocaten en belastingadviseurs zijn verplicht om cliënten te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) bestaat in bepaalde gevallen een meldplicht voor advocaten en belastingadviseurs.

Verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid
Ik ben verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij HDI Global SE (Westblaak 14, 3012 KL Rotterdam) onder polisnummer V0100120135. Het verzekerd bedrag beloopt maximaal € 1.000.000,- per aanspraak, maximaal tweemaal dit bedrag per verzekeringsjaar. Het eigen risico bedraagt € 1.000,- per aanspraak.

Klachtenregeling
Advocaten- en Belastingadvieskantoor Van den Beldt beschikt over een kantoorklachtenregeling. Deze kunt u hier inzien.

Waarneming
Bij langdurige afwezigheid wordt mijn praktijk waargenomen door mr. J.A. Heeren (Advocatenkantoor Heeren, 023 303 2200).

Derdengelden
Advocaten- en Belastingadvieskantoor Van den Beldt beschikt niet over een Stichting Derdengelden en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.

KvK inschrijving, BTW- en Beconnummer
KvK Amsterdam nr. 54032385, BTW nr. 1863.29.908.B.02, Beconnummer 524.530

Aangesloten bij:

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

De Nederlandse Orde van Advocaten