Tarieven

Goede raad is duur. Dat is juist, in die zin dat deskundig advies geld kost, maar nog meer oplevert. Uiteindelijk bent u beter af. Als ik denk dat u beter geen geld kunt uitgeven aan mijn inzet, dan zal ik dat tegen u zeggen.

Waar mogelijk probeer ik vaste prijzen af te spreken voor vastomlijnde werkzaamheden. Op basis van ervaring maak ik een inschatting van de tijd die het mij kost om het werk te doen en doe ik u een prijsopgaaf. Als de zaak meer tijd kost, dan kost u dat niets extra.

In procedures werk ik meestal op basis van een uurtarief. Voor wat betreft het voeren van procedures: ik doe geen toevoegingen (pro deo zaken). Daar heb ik goede redenen voor. Hoeveel u voor mijn diensten betaalt, is een zaak tussen u en mij. Ik vind het principieel onjuist dat de overheid zich bemoeit met de financiële afspraken tussen mij als advocaat en mijn cliënt. Als u vermogen heeft, komt u overigens meestal ook niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.

Ik reken met verschillende uurtarieven, afhankelijk van de aard, omvang en complexiteit van de zaak waar het om gaat. Sommige zaken zijn spoedeisend, andere zijn juist gebaat bij rustig wikken en wegen. Mijn standaarduurtarief bedraagt € 250 exclusief BTW.

Tenzij we iets anders afspreken, stuur ik altijd eerst een overzicht van de tijd die ik aan uw zaak heb besteed. Daar doe ik een declaratievoorstel bij. Als u daarmee akkoord gaat, stuur ik u een declaratie.

Hoe blijft u op de hoogte?

Alle schriftelijke communicatie over dossiers/zaken waar ik mee bezig ben verloopt (in beginsel) via e-mail of andere elektronische weg, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u daartegen bezwaar heeft. In dat geval verloopt de schriftelijke communicatie per gewone post.

Ik houd u regelmatig op de hoogte over het verloop van de zaken waar ik mee bezig ben door verstrekking van kopieën van correspondentie en overige relevante stukken.

Wat gebeurt er met dossiers?

Ik hanteer voor dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken) een bewaartermijn van 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na afloop van de bewaartermijn worden de dossiers vernietigd.

Schaduwstukken in strafzaken worden conform de bestaande regeling na beëindiging van de zaak geretourneerd aan het desbetreffende gerecht, dan wel vernietigd.

Overige kantoorinformatie

Identificatie- en meldplicht
Advocaten en belastingadviseurs zijn verplicht om cliënten te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) bestaat in bepaalde gevallen een meldplicht voor advocaten en belastingadviseurs.

Verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid
Advocaten- en Belastingadvieskantoor Van den Beldt is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij HDI Global SE (Westblaak 14, 3012 KL Rotterdam) onder polisnummer V0100120135. Het verzekerd bedrag beloopt maximaal € 1.000.000,- per aanspraak, maximaal tweemaal dit bedrag per verzekeringsjaar. Het eigen risico bedraagt € 1.000,- per aanspraak.

Rechtsgebiedenregister
Mr. J. van den Beldt heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en (sub)rechtsgebieden geregistreerd:

– belastingrecht
– strafrecht, fiscaal strafrecht en financieel economisch strafrecht

Op grond van deze registratie is Mr. van den Beldt verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Klachtenregeling
Advocaten- en Belastingadvieskantoor Van den Beldt beschikt over een kantoorklachtenregeling. Deze kunt u hier inzien.

Waarneming
Bij langdurige afwezigheid wordt mijn praktijk waargenomen door mr. J.A. Heeren (Advocatenkantoor Heeren, 023 303 2200).

Derdengelden
Advocaten- en Belastingadvieskantoor Van den Beldt beschikt niet over een Stichting Derdengelden en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.

KvK inschrijving, BTW-identificatienummer en Beconnummer
KvK Amsterdam nr. 54032385, BTW-id NL002082432B40, Beconnummer 524.530

Aangesloten bij:

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

De Nederlandse Orde van Advocaten

Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen